کاخ گلستان

بازدید از کاخ گلستان لذت سفر در زمان است،گذری از زندیه به قاجاریه که حس کردن هیجان لحظات بار عام و تاجگذاری شاهان قاجار در ایوان تخت مرمربعد از غرق شدن در شکوه معماری شمس العماره و عمارت بادگیر وبا دیدن هدایای جالب اهدا شده در تالار عاج تجربه بینظیر و خاصی خواهد بود.

کاخ گلستان تهران