کلیسای سنت سیمون شهر میسنک

کلیسای سنت سیمون شهر میسنک :

شهر مینسک  ،پایتخت بلاروس برای بسیاری از ما چندان شناخته شده نیست…

کلیسای سنت سیمون شهر مینسک