موزه تمدن اسلامی شارجه

موزه تمدن اسلامی شارجه:

یکی از بهترین موزه های کشور برای تمرکز روی وسعت تاریخ و فرهنگ اسلامی -نه فقط تاریخ محلی- موزه تمدن اسلامی شارجه است که ثروتی از نمایشگاه های جذابی را در خود نگه می دارد که اسلام را از سال های اولیه تا گسترش آن در آسیا و آفریقا و تا به امروز دنبال می کند. بسیای از نمایشگاه ها کتاب های دست نویس و اسناد مذهبی نایابی را به نمایش می گذارند و توریست ها به واسطه بوردهای اطلاعاتی این نمایشگاه ها، چنین کتاب ها و اسنادی را خیلی راحت متوجه می شوند.