جزایر زیبای سیشل

جزایر زیبای سیشل

جزایر زیبای سیشل در شرق آفریقا است به دلیل زیبایی بسیار آفریقایی ها این جزایر را بهشت آفریقا …

جزایر زیبای سیشل

پارک ملی مورنه سیشل

پارک ملی مورنه سیشل

پارک جنگلی مورنه، بزرگترین پارک ملی سیشل است که در قلب جزیره ماهه قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا حدود…

پارک ملی مورنه سیشل (1)