جهش ایران به مقام سوم اعزام توریست به ترکیه !

توریسم

13 / آبان / 1396

ایران با فرستادن حدود 337 هزار گردشگر به ترکیه توانست جای گرجستان را در رده ی سوم مبادی برتر این کشور بگیرد و پس از روسیه  و آلمان ، هم ا زنظر آمار گردشگران ورودی 9 ماهه و هم گردشگران ورودی ماه سپتامبر به ترکیه در جایگاه سوم قرار بگیرند اتفاقی که در سالهای اخیر بی سابقه بوده است.

آمار ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که روس‌ها با ۷۸۹ هزار گردشگر، حدود ۳۵/ ۱۹ درصد از گردشگران خارجی ورودی به ترکیه را تشکیل داده و رده نخست را در دست دارند و آلمانی‌ها نیز با ۴۲۳ هزار نفر و سهم ۳۸/ ۱۰ درصدی پس از آنها قرار گرفته‌اند. ایرانیان نیز سهم ۲۶/ ۸ درصدی از گردشگران ماه سپتامبر ترکیه داشته‌اند و پس از آنها نیز گرجستان و بریتانیا به ترتیب با ۲۶۲ و ۲۴۱ هزار نفر و کسب سهم ۴۳/ ۶ و ۹/ ۵ درصدی از بازار گردشگری این کشور، در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. ایران در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۶ حدود ۱۸۷ هزار گردشگر و در ماه مشابه سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶۲ هزار گردشگر به ترکیه فرستاده بود و به ترتیب سهم بازار ۵۴/ ۶ درصدی در سپتامبر ۲۰۱۶ و ۸۱/ ۳ درصدی در سپتامبر ۲۰۱۵ از کل گردشگران خارجی ترکیه را در اختیار داشت.

بررسی آمار ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۷ نیز حاکی از این است که در این مدت روس‌ها با ۱۲۲/ ۴ میلیون نفر در صدر بازدیدکنندگان از ترکیه قرار داشته‌اند و سهم ۸۲/ ۱۵ درصدی از کل گردشگران خارجی ترکیه را در اختیار گرفته‌اند. پس از آنها نیز اتباع آلمانی با ۹۲۳/ ۲ میلیون نفر جای دارند که ۲۲/ ۱۱ درصد از کل گردشگران خارجی ورودی به ترکیه را تشکیل می‌دهند. ایران نیز با رکوردشکنی قابل‌توجهی، در این ۹ ماه ۸۹۶/ ۱ میلیون نفر به ترکیه فرستاده که معادل ۲۸/ ۷ درصد از گردشگران خارجی ترکیه است. پس از ایران نیز گرجستان و بریتانیا به ترتیب با ۸۵۹/ ۱ و ۳۹۸/ ۱ میلیون نفر در رتبه‌های چهارم و پنجم برترین مبادی گردشگری ترکیه در فاصله ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۱۷ قرار دارند که به ترتیب سهمی معادل با ۱۳/ ۷ و ۳۷/ ۵ درصد از کل گردشگران خارجی ورودی به ترکیه را دربر می‌گیرند.نگاهی به آمارهای سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در مدت مشابه حاکی از آن است که ایرانیان در ۹ماه نخست سال ۲۰۱۶ حدود ۳۰۵/ ۱ میلیون نفر به ترکیه اعزام کرده بودند و سهم ۴۴/ ۶درصدی از کل گردشگران ورودی به ترکیه را در اختیار داشتند و در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۵ نیز ۳۶۴/ ۱میلیون نفر گردشگر به این کشور فرستاده بودند که ۵۸/ ۴ درصد از گردشگران خارجی ورودی به ترکیه را تشکیل می‌داد. این آمار حاکی از آن است که آمار گردشگران ورودی ایران به ترکیه در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ افزایش ۵۹۱ هزار نفری و نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۵ افزایش ۵۳۲ نفری نشان می‌دهد. آمار ماه سپتامبر ۲۰۱۷ ورود ایرانیان به ترکیه نیز در مقایسه با ماه مشابه سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب افزایش ۱۵۰ و ۱۷۵ هزار نفری را به نمایش می‌گذارد.